Lizdas I
2019
Keramika
50 x 45 x 45 cm
Unikalus kūrinys
4 700 eur